Back to Main Next Image

Alberto Ferreiro
#21
Alberto Ferreiro
Magritte #2, 1999
laser print, 12 x 16.5 inches