Back to Main Next Image

Koi-Time/Space
#14


Thomas Porett
Koi-Time/Space, 1999
Iris print, 22 x 34 inches